Тематика видеолекций Осмонова Оскона Джусупбековича

Тематика видеолекций (Общий объем — 55,3 ГБ.)

Темы лекций

время

Тарых илими женунде жал~ы тушунук (1-белук).

20 мин.

Тарых илими женунде жал~ы тушунук (2-белук).

20 мин.

Кыргызстан таш жана коло доорунда.

20 мин.

Сактардын уруу бирикмелери.

20 мин.

Усун жана Дабан мамлекеттери.

20 мин.

Хунн имнериясы (1-белук).

20 мин.

Хунн имнериясы (2-белук).

20 мин.

Байыркы кыргыздар. Турк кагандыктары.

23 мин.

Енисейлик кыргыздардын саясый жактан енугуусу (1-белук).

 20 мин

Енисейлик кыргыздардын саясый жактан енугуусу (2-белук).

 20 мин.

Енисейлик кыргыздардын экономикасы (1-белук).

20 мин.

Енисейлик кыргыздардын экономикасы (2-белук).

20 мин.

Енисейлик  кыргыздардын  этникалык           байланы - штары жана маданияты (1-белук).

 20 мин.

Енисейлик            кыргыздардын            этникалык              байланы- штары жана маданияты (2-белук).

 20 мин.

Кыргыздардын Борбордук Азиядагы устемдук учун курешу. Улуу кыргыз деелету. Карахандар мамле- кети.

 20 мин.

Кыргыздар модгол доорунда. Амир Темирдин Мо-голстанга жортуулдары.

 20 мин.

Кыргыз элинин калыптанышы.

20 мин.

Кыргыз  элинин  моголдорго  жана калмак  баскынчларына каршы курешу (XVI-ХVIII кылымдар).

 20 мин.

Кыргыз-казак мамилелери (ХVIIIк. 2-жарымы - ХIХк. ортосу).

 20 мин

Кыргыз элинин Кокон хандыгы менен мамилеси (ХVIII-ХIХкк) ( 1-болук).

 20 мин.

Кыргыз элинин Кокон хандыгы менен мамилеси (ХVIII-ХIХкк) (2-белук).

 20 мин.

ХIХ кылымдагы Кыргыз хандыгы.

20 мин.

Кыргызстандын тундугунун Россия империясына каратылышы.

 20 мин

1873 - 1876 - жылдардагы элдик кетерулуш.

 20 мин.

Кыргызстандын туштугун Россиянын басып алышы.

20 мин.

Россия падышачылыгынын Кыргызстандагы колониялык саясаты.

 20 мин.

Кыргыз элинин улуттук-боштондук учун курешу (1-болук).

 20 мин.

Кыргыз элинин улуттук-боштондук учун курешу (2-белук).

 20 мин.

Кыргыз элинин ХIХ к. ортосунан ХХ к. башына чейинки маданияты (1-белук).

 20 мин.

Кыргыз элинин ХIХ к. ортосунан ХХ к. башына чейинки маданияты (2-белук).

 22 мин.

Падышалык бийликтин кулашы. Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу.

 20 мин.